Google+
 
 

Dyeing poison dart frog

Dendrobates tinctorius